oczyszczalnia ścieków białystok

Zainteresowany tematem przydomowej oczyszczalni? Więcej dowiesz się tu:

Skąd jest woda szara?

W XX wieku w związku z kurczącymi się rezerwami wody gruntowej oraz przeładowanymi kosztownymi systemami uzdatniania wody zrodziło się zainteresowanie ponownym używaniem i odzyskiwaniem części zużywanej wody zarówno w domu, jak i komercyjnie.
Przykładem obiektów, gdzie standardowo używa się szarej wody, są budynki autonomiczne. Ze względu na obawy co do potencjalnych zagrożeń zdrowotnych czy środowiskowych, wiele prawodawstw wymaga tak intensywnej przeróbki szarej wody w celu jej legalnego przetworzenia na wodę czystą, że koszt odzysku jest wyższy niż koszt pozyskania czystej wody. Pomimo tych przeszkód, szara woda jest częstokroć stosowana do podlewania i nawadniania ogrodów - legalnie, a czasem i nielegalnie.

W strefach klimatycznych narażonych na suszę, gdzie stosowane są zakazy używania wody pitnej do podlewania czy mycia aut, jest ona stosowana często.

Przykładem kraju o takim klimacie jest Australia, gdzie rząd ze względu na suszę wprowadził regulacje prawne umożliwiające stosowanie szarej wody, i gdzie są dostępne w sprzedaży systemy do rozsączania szarej wody, posiadające certyfikację w tym zakresie.

W krajach trzeciego świata używanie szarej wody jest powszechne, pomimo braku regulacji prawnych w tym zakresie.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Szara_woda

Jakie są rodzaje ścieków

oczyszczalnia ścieków białystok
Ze względu na pochodzenie i skład chemiczny ścieki dzieli się na: ścieki bytowo-gospodarcze ? powstają z wód wykorzystywanych w gospodarstwach domowych ? do utrzymywania higieny osobistej, spłukiwania urządzeń sanitarnych, przygotowywania posiłków itp.
Są bardzo mętne, mają szarożółte zabarwienie, charakterystyczny zapach i odczyn lekko zasadowy.

Zawierają 40% zanieczyszczeń nieorganicznych i 60% organicznych w postaci rozpuszczalnej i zawiesin.

BZT5 tych ścieków wynosi od 200 do 600 mg tlenu/litr, z czego ? występuje w postaci zawiesin organicznych.

Ścieki te możemy rozdzielić na szarą wodę tzn.

odciek ze wszystkich urządzeń domowych poza toaletą o małym zanieczyszczeniu bakteriologicznym oraz czarną wodę tj.

odpływ z toalet skażony ze znaczną ilością patogenów. ścieki przemysłowe ? zawierają najczęściej rozmaite związki chemiczne, będące ubocznym produktem procesów technologicznych stosowanych w zakładach przemysłowych. Problem ścieków występuje szczególnie w koksowniach, zakładach petrochemicznych, garbarniach, celulozowniach, mleczarniach i cukrowniach.

Ich nieoczyszczone ścieki stanowią duże zagrożenie dla odbiorników naturalnych.

Na ogół nie stanowią zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego, gdyż nie zawierają bakterii chorobotwórczych.

Wyjątkiem są ścieki z zakładów przemysłu spożywczego, garbarni i zakładów utylizacji odpadów.

Mogą one zawierać chorobotwórcze drobnoustroje w różnych postaciach (wegetatywnej i zarodnikowej) i jako takie powinny być poddawane procesom dezynfekcji. ścieki rolnicze ? powstają z wód spływających z pól i gospodarstw wiejskich ? zawierają zwykle nawozy sztuczne, pestycydy oraz zanieczyszczenia drobnoustrojami.
Szczególnie niebezpieczna jest gnojowica, która może zawierać tysiące razy więcej zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych niż ścieki bytowo-gospodarcze. wody opadowe ? są ściekami powstającymi z opadów atmosferycznych, zmywających tereny zabudowane.

Zawierają duże ilości zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, wiele w postaci zawiesin; podobnie jak część ścieków socjalno bytowych mogą być traktowane jako szara woda i odzyskiwane na ww.

potrzeby. wody podgrzane ? powstają w procesach technologicznych chłodzonych za pomocą wody. ścieki komunalne ? są to ścieki niezależnie od źródła pochodzenia (bytowe, przemysłowe, opadowe, roztopowe lub mieszanina tych ścieków) znajdujące się w kanalizacji komunalnej (samorządowej). Definicja ścieków komunalnych ma na celu rozgraniczenie odpowiedzialności właściciela kanalizacji (samorządu) za ich utylizacje i skutki awarii. Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Acieki

Tworzenie systemu kanalizacyjnego różnych miejscowości

Podstawą dla działania systemu kanalizacyjnego każdej miejscowości są oczyszczalnie ścieków działające przy małych domach.

One dokonują pierwszego oczyszczenia nieczystości pochodzących z pojedynczych domów i stanowią jedno ogniwo systemu kanalizacyjnego działającego w miejscowości.

Zdarza się także, że w miejscowościach znajdują się domy wybudowane w różnych latach, które posiadają różne systemy kanalizacyjne i stare, niesprawne studzienki. Dlatego władze miejscowości dokładają wszelkich starań w celu dokonania wymiany starych przydomowych kanalizacji i połączenia ich wszystkich w jeden, sprawnie działający system.

Dzięki temu wstępnie oczyszczone nieczystości mogłyby spływać następnie do jednej, wspólnej oczyszczalni ścieków.

.